About

– Mày là ai? Mày là thứ gì?

– Mày muốn nghe điều mày muốn nghe hay mày muốn nghe điều tao muốn nói?

– Điều nào hay hơn?

– Điều mày tự tìm ra là hay nhất!

– Dở hơi!

Me 04

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s